Z szacunkiem dla innych ludzi,
pielęgnując kulturę i tradycję narodową,
przygotowujemy młodego człowieka
do bycia obywatelem Zjednoczonej Europy

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną funkcjonującą na mapie edukacyjnej od 68 lat. Oferta edukacyjna szkoły powstaje w oparciu o wytyczne Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach. Zespół tworzą szkoły dzienne dla młodzieży i zaoczne dla dorosłych. Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum (technik ekonomista i technik handlowiec; w roku szkolnym 2013/2012 planujemy kształcenie w zawodach: technik organizacji reklamy, obsługi ruchu turystycznego, hotelarstwa, spedytor) i Zasadniczej Szkole Zawodowej (w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, lakiernik, posadzkarz, malarz-tapeciarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, ślusarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, innych - pod warunkiem podpisania umowy z pracodawcą posiadającym pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć praktycznych). Dorosłym proponujemy naukę w zaocznym Liceum Ogólnokształcącym lub Policealnym Studium Zawodowym. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy o długoletniej tradycji kształcenia (zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej), których właściciele posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne). Szkoła pośredniczy w zawieraniu umów o zajęcia praktyczne. Zespół Szkół uczestniczy w programie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach i zdobyć umiejętności potwierdzone certyfikatem w zakresie: prawa jazdy kat. B, spawania, kierowców wózków jezdniowych, wizażu i makijażu, technologii ICT, obsługi kas fiskalnych, zakładania, prowadzenia własnej firmy oraz pozyskiwania środków unijnych.

Współpracujemy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki w Rzeszowie, Instytutem Goethego w Krakowie, Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Caritas Polska, Krakowską Kongregacją Kupiecką i przedsiębiorcami z powiatu proszowickiego oraz instytucjami kultury w województwie i powiecie.

Jesteśmy szkołą nowoczesną. W 2005r. Zespół Szkół przystąpił do programu partnerskiego "Otwarta szkoła" i uzyskał certyfikat za wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji. W realizacji procesu nauczania wykorzystujemy nowoczesne środki dydaktyczne - programy komputerowe i multimedialne. Dobór nowoczesnych programów nauczania umożliwia wszechstronny rozwój zdolności i umiejętności młodzieży, uwzględniając potrzeby uczniów zdolnych i mających trudności w nauce. Oprócz realizacji programów nauczania na wysokim poziomie proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz udział w różnorodnych imprezach i akcjach charytatywnych. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w projektach pt. "Moja firma w mojej gminie", "Euro na tablicy", "Lekcje europejskie", koordynowanych przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis.

Szkoła współpracuje z partnerskimi placówkami z zagranicy. W ramach e-Twinningu nasi uczniowie realizowali projekty edukacyjne z młodzieżą z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji. Aktywnie współpracowaliśmy z Gymnasium Untere Waid ze Szwajcarii wypracowując model optymalnej aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym. W sierpniu 2012r. naszą szkołę odwiedziła grupa uczniów z Izraela w ramach programu "Maintaining remembrance - history and culture of the two nations".

Nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i egzamin maturalny. Nasza młodzież może poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach artystycznych, olimpiadach czy zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Najlepsi uczniowie honorowani są Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniom mającym kłopoty w nauce szkoła stwarza możliwość uzupełniania wiedzy na dodatkowych zajęciach wyrównujących. Oferujemy również pomoc w formie bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.

Szkoła jest placówką bezpieczną, z całodobowym systemem monitorowania wizyjnego. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną i zapleczem sportowym.

Ta szkoła była Proszowicom potrzebna

Trwała jeszcze wojna, gdy w lutym 1945 r. doświadczony nauczyciel śląskich szkół, a wojenny tułacz, pan Franciszek Kruczała razem z grupą przedwojennych nauczycieli, którzy w proszowickiej ziemi znaleźli schronienie, zainaugurował działalność Prywatnego Gimnazjum i Liceum w Proszowicach.
Do nowo otwartej szkoły średniej przychodzili uczniowie, którzy mieli już kilka klas gimnazjalnych sprzed wojny. Warunki pracy nauczycieli i młodzieży były trudne - brakowało budynku, nie było sal. Nowej szkole udostępniła kilka izb lekcyjnych jedyna w mieście Szkoła Powszechna, a napływ chętnych do podjęcia nauki był duży. Normalny rok szkolny, poprzedzony egzaminem wstępnym do kl. I, rozpoczął się 1 września 1945r.
Charakterystycznym rysem organizacyjnym szkoły był pewnego rodzaju dualizm: część młodzieży uczęszczała do klas wyższych gimnazjum i liceum, część rozpoczynała naukę od początku. Powoli warunki lokalowe nowej szkoły średniej zaczęły się poprawiać: Rada Miasta Proszowic oddała do użytku szkolnego piętrowy pożydowski budynek w Rynku koło apteki. Ponieważ w szkole nie było podstawowego sprzętu: ławek, krzeseł itp. każdy nowo przyjęty uczeń musiał dostarczyć do swojej klasy własny stolik i krzesło - przypominam był to zakład prywatny. Tzw. Czesne, czyli opłatę za naukę przyjmowano albo w gotówce, albo w zbożu. Do dziś dnia pamiętam, jak tzw. sala konferencyjna zasypana była pszenicą.
Szkoła nie posiadała internatu, stąd spore trudności dla młodzieży zamiejscowej. Częściowo uczniowie mieszkali na stancjach prywatnych, częściowo w wynajętym prywatnym budynku, a spora ilość chłopców znalazła zakwaterowanie w dawnym budynku podworskim w Opatkowicach. W końcu lat czterdziestych - dzięki życzliwości miejskiej administracji i zaangażowaniu rodziców zaczęto stawiać nowy budynek przy ulicy Kosynierów (dzisiejszy internat). Nową Szkołę oddano do użytku w 1950 r. Tytułem dygresji należy wspomnieć, że wraz z nowym budynkiem szkoła otrzymała status liceum państwowego, patronował jej bohater spod Racławic Bartosz Głowacki, a szkoła przyjęła nazwę Państwowego Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego, należy również wspomnieć, że w 1948 r. zlikwidowano gimnazjum, czyli dwustopniowy system nauczania (gimnazjum i liceum), a wprowadzono jednolity system licealny.
Podkreślić należy olbrzymi wpływ, jaki wywarł na miejscowe środowisko wspomniany wyżej dyrektor p. Fr. Kruczała. Dzięki jego talentowi powstał prężny zespół pedagogiczny, składający się głównie z wysiedlonych w czasie wojny z różnych stron kraju, nauczycieli. Byli wśród nich dawni wykładowcy uniwersytetów m. in. z Warszawy, Wilna, Poznania. Wysoki poziom dydaktyczny osiągnęły takie przedmioty jak: język polski prowadzony przez profesorów B.Dziedzica, H.Józefowicza, D.Petryk-Laskowską, język angielski prowadzony przez prof. Rutowskiego, język łaciński, którego wykładowcami byli: S.Bętkowski i J.Nosal. Specjalnie należy podkreślić pracę dydaktyczną i pedagogiczną ks. prof. S.Sadaja, który nie tylko uczył religii i matematyki, ale był pionierem w organizowaniu kolonii letnich. Już w lecie 1946r. młodzież wyjechała na wakacje do Rabki, a w rok później do Polanicy Zdroju (był to rok 1947 i ziemie tzw. odzyskane to jedna wielka ruina).
Mówiąc o profesorach, których już nie ma w większości wśród żyjących, należy wysoko ocenić wiedzę i talent pedagogiczny ulubionego przez młodzież Wilnianina prof. Jana Rombalskiego, dzięki którego umiejętnościom znakomita większość absolwentów dostała się na wyższe uczelnie, osiągając później wysokie stanowiska w nauce, przemyśle i in. dziedzinach życia. Pierwszą maturę już w nowym budynku po 6 letniej nauce zdawało około 50 uczniów. Ówczesne Proszowice to miasteczko mroczne, senne i zaniedbane przede wszystkim pod względem kulturalnym, aby coś w tym względzie zrobić szkoła organizowała liczne przedstawienia i inne imprezy rozrywkowo - kulturalne. Tutaj rej wodził śp. Prof. Błażej Dziedzic, który zorganizował licealny zespół artystyczno - dramatyczno - wokalny, w którym sam brał udział a pozostali uczestnicy to uczniowie szkoły. Szkoła miała również swoją orkiestrę dętą, co było ewenementem w skali makroregionu.

Spisał co zapamiętał, jej dawny uczeń.

Janusz Liguziński


Kalendarium

1945

powołanie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Proszowicach

1977

powołanie Zespołu Szkół

1993

powołanie Policealnego Studium Zawodowego

1998

powołanie Technikum Zaocznego na podbudowie szkoły zawodowej

2002

utworzenie Liceum Profilowanego

2003

nadanie Zespołowi Szkół imienia Bartosza Głowackiego

2004

utworzenie Liceum Uzupełniającego

2005

Jubileusz 60- lecia Liceum Ogólnokształcącego

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół:

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum Ekonomiczne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum Uzupełniające

Policealne Studium Zawodowe

© Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach